Všeobecné podmínky

stáhnout PDF

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Motolinka, s.r.o.

Výklad základních pojmů

Příkazce

Fyzická nebo právnická osoba, které Zasilatel poskytuje na základě její objednávky přepravní služby, tj. zejména zajišťuje přepravu zásilky nebo zásilek z Místa odeslání do Místa určení.

Zasilatel

Společnost Motolinka, s.r.o. IČ: 26488116, se sídlem Újezd 18/422 Praha 1, 118 00.

Odesílatel

Fyzická nebo právnická osoba, od níž je zásilka odesílána. Odesílatel je osoba, která může, ale nemusí být totožná s Příkazcem, Odesílatelem není ve smluvním vztahu se Zasilatelem v případě, že jde o osobu odlišnou od Příkazce, v takovém případě je Odesílatel určen objednávkou Příkazce.

Místem odeslání

Místo určené Příkazcem, kde je Zasilatel povinen převzít zásilku nebo zásilky.

Místem určení

Místo určené Příkazcem, kam je Zasilatel povinen doručit zásilku nebo zásilky.

Příjemcem

Fyzická nebo právnická osoba, které je podle objednávky Příkazce zásilka určena. Hovoří-li se v těchto Obchodních podmínkách o tom, že úkon je třeba učinit písemnou formou, míní se tím podání učiněné na listině či obdobném hmotném materiálu, nebo podání učiněné elektronickou poštou (e-mail).

Základní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na přepravní služby poskytované Zasilatelem, ledaže pro danou službu byly vydány všeobecné obchodní podmínky zvláštní. Od těchto Obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit, pouze na základě písemné dohody Zasilatele a Příkazce.

2. Tyto Obchodní podmínky jsou závazné pro Příkazce od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu se Zasilatelem. Příkazce je ve výlučném smluvním vztahu pouze se Zasilatelem a v žádném případě s jakoukoliv další osobou, kterou Zasilatel sjedná pro přepravu zásilky.

Zásilka

1. Zásilkou se rozumí předmět určený k přepravě, který má v souladu s těmito Obchodními podmínkami Zasilatel povinnost dopravit Příjemci.

2. Zásilka musí být řádně zabalena tak, aby byla chráněna proti ztrátě či poškození, a aby nemohla poškodit jiné zásilky, popřípadě dopravní prostředky a nezpůsobila újmu na zdraví obslužnému personálu nebo jakýmkoliv třetím osobám.

3. Zásilku je nutné opatřit adresou Odesílatele a Příjemce a také zabezpečit obalem proti jakémukoliv poškození nebo jinému znehodnocení, a to zejména s ohledem na způsob přepravy.

4. Z přepravy jsou vyloučeny tyto zásilky:
a. zásilky, jejichž vlastnictví nebo držení je podle právních předpisů České republiky zakázáno, omezeno nebo podmíněno zvláštními podmínkami.
b. zásilky, jejichž přeprava po silnici, nebo jakákoliv jiná manipulace s nimi podléhá národním nebo mezinárodním předpisům o nebezpečných látkách nebo podléhá jiným omezujícím předpisům nebo jejichž přeprava po silnici nebo jakákoliv jiná manipulace s nimi může být jinak nebezpečná pro Zasilatele. Míní se tím zejména přeprava zbraní, ať už nabitých nebo nenabitých a jejich součástí, nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, jedů, výbušnin, třaskavých a hořlavých látek, radioaktivních látek
c. vojenská munice a další obdobné předměty.
d. snadno rozbitné věci a takové předměty, které svými vlastnostmi mohou způsobit újmu na zdraví osob nebo škodu na majetku nebo mohou jinak ohrozit řádnou přepravu, zboží podléhající rychlé zkáze.
e. zásilky, které nejsou chráněny nebo zabaleny odpovídajícím způsobem zejména s přihlédnutím k hmotnosti předmětu nebo k jeho jinému charakteru a takové, u nichž chybí potřebné podklady a údaje, zejména není uvedena úplná adresa Příjemce.
f. zásilky, jejichž hmotnost je větší než 1500 kg nebo rozměr přesahuje 230x170x150 cm (délka x šířka x výška), popřípadě plochý předmět o šířce větší než 170cm, pro určení hmotnosti nebo rozměru je rozhodující hmotnost, případně rozměr včetně obalu.
g. živé zvíře, nebo živá zvířata.
h. jiné předměty, které jsou pro přepravu zásilek nevhodné (dále jen „předměty, které jsou vyloučeny z přepravy“)
i. platné bankovky i cizí (vyjma částky do 5.000,-Kč), šeky, směnky a jiné cenné papíry, zboží a dokumenty mimořádné hodnoty, zejména drahé kovy, umělecké předměty a nepojištěné věci vysoké hodnoty. Za vysokou hodnotu se pro účely tohoto odstavce považuje částka převyšující částku, kterou Zasilatel podle této smlouvy maximálně odpovídá za škodu na zásilce.

5. V případě, že předmět uvedený pod písm. i) Příkazce předá Zasilateli k přepravě, neodpovídá Zasilatel za škody na takovéto věci v žádném případě v širším rozsahu, než stanoví tyto Obchodní podmínky, popřípadě písemná smlouva mezi Zasilatelem a Příkazce.

6. Z přepravy je vyloučen také předmět, který, ač jinak splňuje podmínky kladené těmito Obchodními podmínkami na zásilku, má být odeslán z Místa odeslání nebo je Příkazcem adresován na Místo určení, které je nedosažitelné, dosažitelné jen s mimořádným úsilím nebo jinak nevhodné, popřípadě jde o místo, kde Zasilatel neposkytuje své služby.

7. Zasilatel je oprávněn vyžádat si informace o obsahu zásilky a neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku přepravy zboží, které je možno z přepravy vyloučit a o kterém nebyl dostatečně informován.

8. V případě pochybností o tom, zda se jedná nebo nejedná o předměty, které jsou vyloučeny z přepravy, je rozhodující názor Zasilatele; Příkazce není oprávněn zaslání zásilky vyžadovat. Zasilatel je oprávněn, není však povinen měřit či vážit zásilku.

Povinnosti Zasilatele

1. Zasilatel se zavazuje:
a. v případě, že potvrdí objednávku Příkazce, převzít zásilku v Místě odeslání,
b. po převzetí zásilky v Místě odeslání zajistit přepravu zásilky Příjemci zásilky na Místo určení,
c. v případě, že zásilku nelze doručit, je Zasilatel povinen neprodleně informovat Příkazce a dohodnout se s ním na dalším postupu,
d. předat proti písemnému potvrzení zásilku Příjemci na Místě určení,
e. zajišťovat přepravu zásilek řádně, včas a s náležitou odbornou péčí,
f. podat Příkazci telefonickou informaci o tom, kdy je zásilka doručena Příjemci v případě, že o to Příkazce požádá („potvrzení doručení“); za tuto službu je Příkazce povinen zaplatit podle platného Ceníku služeb Zasilateli úplatu,
g. chránit všestranně zájmy Příkazce, pokud jde o ochranu přepravy zásilky proti škodám, jež by mohly vzniknout při přepravě,
h. poskytnout Příkazci do šesti měsíců ode dne doručení zásilky na jeho žádost přepravní list zásilky, z něhož lze určit, kdo a kdy zásilku převzal, kdo byl Odesílatelem zásilky a kdo byl Příjemcem zásilky, popřípadě jiné údaje o zásilce,
i. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při realizaci přepravy.

2. Právní vztah mezi Příkazcem a Zasilatelem, není-li mezi nimi podepsána písemná smlouva, vzniká okamžikem, kdy Zasilatel potvrdí objednávku Příkazce. Tímto okamžikem vzniká povinnost Zasilatele zajistit přepravu zásilky a povinnost Příkazce zaplatit za přepravu příslušné zásilky cenu dle těchto Obchodních podmínek a Ceníku služeb Zasilatele.

3. Příkazce podáním objednávky dává Zasilateli souhlas k monitorování telefonických objednávek. V případě sporu o objednávku nebo její obsah má Zasilatel právo takovýto záznam použít, je-li Příkazce právnickou osobou, zavazuje se toto právo Zasilatel zohlednit i ve vztahu ke svým zaměstnancům popřípadě jiným osobám, které jeho jménem objednávky činí. Nejpozději po uplynutí šesti měsíců ode dne objednávky se Zasilatel zavazuje zvukové záznamy zničit. Zasilatel se zavazuje záznam nepoužít jiným způsobem; za porušení této povinnosti odpovídá za škodu tím Příkazci způsobenou.

4. Zasilatel může svůj závazek plnit sám nebo za použití služeb jiné osoby (jiného Zasilatele), odpovídá při tom, jako by přepravu uskutečňoval sám.

Povinnosti Příkazce

1. Příkazce se zavazuje
a. v případě, že chce využít služeb Zasilatele, objednat přepravu zásilky stanoveným způsobem, tj. telefonicky nebo elektronickou komunikací e-mail, on-line objednávky na stránkách www.motolinka.cz,
b. opatřit zásilku celou adresou Místa odeslání a Místa určení včetně čísla evidenčního a popisného (včetně přesného podlaží a čísla dveří, popřípadě jiné specifikace prostor Místa určení, jde-li o dům s více podlažími nebo s více byty nebo nebytovými prostory); pouze jedno číslo uvedené u příslušné ulice se považuje za číslo evidenční, není-li Příkazcem písemně určeno jinak,
c. v objednávce uvádí Příkazce své jméno, adresu a telefon; bylo-li Příkazci uděleno zákaznické číslo stálého Příkazce, stačí uvést pouze toto číslo,
d. zajistit řádné a bezpečné zabalení zásilky, přiměřené povaze a druhu zásilky včetně označení Příjemce zásilky na obalu; v případě porušení této povinnosti nenese Zasilatel odpovědnost za případnou škodu na zásilce, Příkazce odpovídá i za škodu způsobenou Zasilateli porušením této povinnosti,
e. upozornit Zasilatele přímo v objednávce, že objednává přepravu zásilky o hmotnosti větší než 7 kg nebo o rozměrech větších 60 x 40 x 20 cm, popřípadě zásilky plochého tvaru o šířce větší 50 cm,
f. uvést hodnotu zásilky v okamžiku objednávky přepravy zásilky je-li hodnota větší než 5 000,- Kč, s tím, že jinak nese důsledky nesplnění této povinnosti,
g. předat Zasilateli nejpozději při předání zásilky zvláštní listiny, je-li jich třeba ke splnění přepravy zásilky,
h. potvrdit předání a převzetí každé zásilky k přepravě na oficiální k tomu určený přepravní list Zasilatele,
i. poskytnout Zasilateli správné údaje o obsahu zásilky a její povaze; v případě porušení této povinnosti Příkazce odpovídá za škodu, která mu vznikne na přepravované zásilce, jakož i za škodu, která vznikne Zasilateli porušením této povinnosti,
j. přijmout zpět nedoručitelnou zásilku.

2. Příkazce je odpovědný za přípravu zásilky k odeslání tak, aby Zasilatel mohl zásilku na Místě odeslání bez zbytečného odkladu převzít; pokud není zásilka připravena a nebude možné, aby Zasilatel zásilku převzal od Odesílatele do deseti minut od příjezdu na příslušnou adresu, je Příkazce povinen zaplatit náhradu za ztrátu času Zasilatele za dobu přesahující uvedených deset minut podle platného Ceníku služeb Zasilatele, ledaže bude prodlení způsobeno Zasilatelem. Zasilatel má právo v případě naléhavé potřeby odvolat osobu přepravující zásilku jménem Zasilatele a vyslat na Místo odeslání na náklady Příkazce jinou takovouto osobu, ledaže bude prodlení způsobeno Zasilatelem.

3. Pokud Příkazce není v daném případě totožný s Odesílatelem, je Příkazce povinen zajistit, aby uvedené povinnosti byly dodrženy; v případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku odpovídá Příkazce stejně, jako by zásilku odesílal sám.

Doručování zásilek

1. Povinnost Zasilatele zásilku doručit je splněna předáním zásilky Příjemci v Místě určení.
2. Nebyl-li Příkazcem označený Příjemce osobně zastižen, může být proti písemnému potvrzení vydána zásilka i jiným osobám, které se nacházejí na Místě určení v místnostech Příjemce, stejně tak jako jiným osobám, o nichž lze podle okolností předpokládat, že jsou oprávněny zásilku přijmout (zejména recepční v objektu s více firmami). To neplatí, pokud Příkazce v objednávce písemně vymíní, že zásilka musí být předána výlučně Příjemci; v takovémto případě je nutno zásilku vydat pouze Příjemci a nikomu jinému. Zasilatel není v žádném případě povinen kontrolovat totožnost Příjemce.
3. Předpokládá-li Příkazce, že Příjemce nemusí být v době doručení zásilky přítomen, může dát v objednávce též svolení k předání zásilky osobě mimo kancelář nebo byt Příjemce (např. sousední firmě, do schránky apod.).
4. V případě, že Příkazce v objednávce uvede, že přepravu dané zásilky zaplatí Příjemce, je Zasilatel oprávněn vydat zásilku Příjemci i tehdy, pokud Příjemce cenu za přepravu zásilky zaplatit odmítne. V takovémto případě je cenu za přepravu dané zásilky povinen zaplatit Příkazce.
5. V případě, že Příjemce odmítne zásilku v Místě určení převzít nebo je zásilka z jiných důvodů nedoručitelná, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti Příjemce ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito Obchodními podmínkami zásilku v Místě určení předat (dále jen „nedoručitelná zásilka“), musí o tom Zasilatel neprodleně informovat Příkazce a vyčkat dalších instrukcí. Nebudou-li v přiměřené době, nejpozději však do deseti minut, dány žádné instrukce, nebude-li možno tyto instrukce splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat Příkazce, je Zasilatel povinen zásilku doručit zpět Příkazci. V případě, že Příkazce dá o nedoručitelné zásilce Zasilateli další instrukce, je Příkazce povinen Zasilateli zaplatit i cenu za plnění těchto dalších instrukcí. Povinnost Zasilatele zásilku doručit je splněna v případě nedoručitelné zásilky jejím vrácením Příkazci. V tomto případě náleží Zasilateli rovněž cena za zpáteční přepravu.
6. Dokud Zasilatel zásilku nevydá Příjemci, je Příkazce oprávněn požadovat, pokud to je technicky možné, aby přeprava zásilky byla přerušena a zásilka mu byla vrácena, anebo aby s ní bylo naloženo jinak v souladu s účelem přepravy. V takovém případě musí Zasilatel uhradit náklady s tím spojené a cenu ve shodě s Ceníkem Zasilatele.
7. Nemůže-li být nedoručitelná zásilka Příkazci vydána, je Zasilatel oprávněn vzít zásilku do úschovy. Hrozí-li bezprostředně škoda na zásilce nebo hrozí-li vzhledem k nemožnosti dalšího uchovávání zásilky škoda Zasilateli, a není-li zároveň v obou případech možno si vyžádat pokyny Příkazce, nedává-li Příkazce žádné pokyny nebo jsou-li jeho pokyny zjevně neuskutečnitelné či uskutečnitelné jen s náklady zřejmě nepřiměřenými povaze a hodnotě zásilky, popřípadě nevyzvedne-li si Příkazce zásilku od Zasilatele nebo neumožní-li její doručení do deseti dnů ode dne, kdy měla být zásilka doručena, je Zasilatel oprávněn zásilku vhodným způsobem prodat. Hrozí-li nebezpečí z prodlení a není-li zároveň dána možnost přiměřeného prodeje nebo by náklady s prodejem byly zřejmě nepřiměřené povaze zásilky, a to zejména převyšují-li náklady na prodej předpokládaný výtěžek prodeje, je Zasilatel oprávněn zásilku zničit. Náklady vzniklé úschovou, prodejem, popřípadě zničením zásilky nese Příkazce.

Lhůta pro doručení zásilky

1. Lhůta doručení zásilky se řídí přepravními lhůtami Zasilatele, které jsou uvedeny v nabídce služeb. Maximální přepravní lhůta je počítána od okamžiku objednání zásilky Příkazcem do okamžiku předání zásilky Příjemci případného neúspěšného pokusu o předání zásilky. Doba, do kdy je třeba zásilku doručit Příjemci, se řídí přepravními lhůtami Zasilatel, které oznamuje ve své nabídce. V případě pochybností nebo rozporů platí, že závazné jsou ty lhůty, které Zasilatel zveřejnil ke dni přepravy zásilky na veřejně přístupném informačním systému (Internet). Maximální přepravní lhůty jsou počítány od okamžiku objednání zásilky Příkazcem do okamžiku předání zásilky Příjemci, popřípadě do okamžiku neúspěšného pokusu o předání zásilky Příjemci.
2. Při objednání konkrétní zásilky může Zasilatel informovat Příkazce o předpokládaném čase, v němž bude zásilka doručena. Uvede-li Příkazce při objednání čas, v němž má být zásilka doručena. Zasilatel podle konkrétních podmínek sjednaný čas potvrdí nebo má právo jej odmítnout.
3. Zasilatel poskytuje své služby nonstop, elektronické objednávky jsou přijímány ve všední dny od pondělí do pátku od 8:00 do 19:00, není-li písemně stanoveno jinak.

Cena za přepravu zásilky

1. Příkazce je povinen seznámit se s aktuálním Ceníkem služeb. Zasilatele, který je přístupný na veřejně přístupném informačním systému (internet).
2. Příkazce je povinen za přepravu nebo za jiné služby ve smyslu těchto Obchodních podmínek zaplatit cenu dle aktuálního Ceníku služeb Zasilatele, pokud není písemně stanoveno jinak.
3. Pro cenu dané zásilky je závazný ten platný a účinný Ceník služeb, který Zasilatel zveřejnil ke dni přepravy zásilky na veřejně přístupném informačním systému (internet).
4. Cena je závislá na vzdušné vzdálenosti, rychlosti přepravy, velikosti, použití dopravního prostředku a váze.
5. Cena za přepravu se platí bezhotovostním převodem na základě faktury – daňového dokladu vystaveném Zasilatelem. Faktury jsou vystavovány s 10-ti denním termínem splatnosti. Bude-li fakturovaná částka nižší než 200,-Kč, je Zasilatel oprávněn účtovat administrativní poplatek ve výši 50,-Kč.
6. V případě prodlení s úhradou ceny je Zasilatel oprávněn účtovat Příkazci smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že prodlení s úhradou ceny nebo její části překročí 60dní, je kromě úroku z prodlení Příkazce povinen šedesátý prvý den prodlení uhradit Zasilateli také smluvní pokutu ve výši 30% z dlužné částky. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
7. V případě prodlení s úhradou faktury je Zasilatel oprávněn požadovat po Příkazci úhradu ceny za všechny další objednané zásilky v hotovosti.
8. Pokud nemůže Zasilatel dokončit přepravu pro skutečnosti, za které neodpovídá, má nárok na poměrnou část ceny odpovídající uskutečněné přepravě dle Ceníku služeb Zasilatele. Skutečnost, za kterou Zasilatel neodpovídá, je nemožnost doručit zásilku z důvodu vzniklém na straně Příkazce.
9. V případě prodlení s uhrazením ceny není Zasilatel povinen plnit své povinnosti vůči Příkazci, popřípadě je oprávněn poskytovat další služby Příkazci výhradně proti platbě v hotovosti. Toto rozhodnutí nemusí být oznámeno Příkazci písemnou formou.

Ostatní poskytované služby

1. Kromě základních služeb poskytuje Zasilatel i tzv. Meziměsto expres, což je služba přepravy zásilek v rámci České republiky a rovněž do některých sousedních států, při níž Zasilatel vyzvedne do 60 minut od objednávky zásilku od Odesílatele a uskutečňuje přepravu přímou cestou k Příjemci. Rychlost přepravy zásilky závisí v tomto případě na maximální povolené rychlosti vozidla dle příslušných právních předpisů a stavu silničních komunikací.
2. Na služby uvedené v tomto článku se vztahují tyto Obchodní podmínky přiměřeně, ledaže z povahy dané služby vyplývá, že konkrétní ustanovení je na ní neaplikovatelné.
3. Bližší podrobnosti o jednotlivých službách jsou uvedeny v příslušných propagačních materiálech a na veřejně přístupném informačním systému (internet).

Pravidelná přeprava zásilek

1. Dohodne-li si Příkazce s Zasilatelem pravidelnou přepravu zásilek, je Zasilatel povinen zajistit, aby se pravidelně na místo určené Příkazcem jako Místo odeslání v Příkazcem požadovanou hodinu dostavovala osoba přepravující zásilky jménem Zasilatele, která bude připravena převzít Příkazcovy zásilky.

Je-li Dohodnuta pravidelná přeprava, je Příkazce povinen zaplatit sjednanou cenu za tuto službu bez zřetele na to, zda Příkazce v dohodnutý čas v Místě odeslání předá či nepředá Zasilateli zásilku k přepravě.

Odpovědnost Zasilatele za škody

1. Zasilatel odpovídá za škodu na převzaté zásilce, která vznikla při obstarávání přepravy Zasilatelem až do jejího vydání Příjemci, popřípadě do vrácení zásilky Příkazci. Zasilatel je povinen oznámit Příkazci vznik škody na zásilce neprodleně poté, co se o škodě dověděl. Odpovědnosti za škodu se zprostí, prokáže-li, že škodu nebylo možno odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
2. Zasilatel odpovídá kromě škod na zásilce také za škody vzniklé pozdním doručením zásilky podle lhůt doručení zveřejněných v nabídce na veřejně přístupném informačním systému (Internet). Výše takto vzniklé škody je stanovena jako částka odpovídající ceně přepravy takovéto zásilky v případě pražských zásilek. V případě zásilky mimo území Prahy se škoda za pozdní doručení stanoví jako 50% ceny této zásilky. Toto ustanovení se přiměřeně vztahuje také na vadné doručení zásilky, jestliže v důsledku vadného doručení došlo ke škodě na zásilce.
3. Zasilatel neodpovídá za škody na zásilce (tj. škody vzniklé úplnou nebo částečnou ztrátou zásilky, jejím poškozením nebo poškozením obalu) nebo za škody vzniklé pozdním doručením, vadným doručením zásilky nebo opožděným pokusem o doručení zásilky, pokud takováto škoda byla způsobena

– v důsledku porušení povinností Příkazce, popřípadě třetí osoby, od níž Zasilatel přejímal zásilku v Místě odeslání nebo v důsledku porušení povinností vlastníka zásilky anebo Příjemce zásilky,
– vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku,
– vadným nebo nedostatečným obalem, na který Zasilatel upozornil při převzetí zásilky k přepravě; neupozornil-li Zasilatel na vadnost obalu, neodpovídá Zasilatel za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky poznatelná,
– mimořádnými událostmi, jako je válka, stávka (vyjma stávky zaměstnanců Zasilatel nebo zaměstnanců osoby, která na základě právního vztahu se Zasilatelem zajišťuje přepravu zásilky), záplavy, násilné události rozsáhlého charakteru přesahující rámec obecné trestné činnosti, popřípadě jiné obdobně závažné skutečnosti.

4. Při škodě na zásilce vzniklé je Zasilatel povinen vynaložit odbornou péči, aby škoda byla co nejmenší.
5. Neprokáže-li Příkazce něco jiného, považuje se za škodu nebo poškození za ztrátu listinného dokumentu nebo nosiče dat v informační technice částka ceny takového prázdného listinného dokumentu nebo prázdného nosiče data. Tímto ustanovením nejsou dotčena pravidla uvedená v předchozím odstavci.
6. Je-li hodnota zásilky větší než 5 000,- Kč, je Příkazce povinen hodnotu zásilky uvést v okamžiku objednávky přepravy zásilky a tuto objednávku učinit písemnou formou, objednávkovém formuláři na internetu / poznámka u přepravy / nebo e-mailem. Neuvede-li tuto hodnotu v okamžiku objednávky zásilky, platí, že hodnota zásilky není větší než 5 000,- Kč a Příkazce proto není oprávněn se domáhat zaplacení náhrady škody na zásilce větší než 5 000,- Kč.
7. Neprokáže-li Příkazce něco jiného, považují se za škodu za ztrátu jiné zásilky než je zásilka uvedená v předchozím odstavci, náklady na výměnu takové věci, popřípadě přiměřená tržní hodnota věci. Při poškození nebo znehodnocení takovéto zásilky je Zasilatel povinen nahradit rozdíl mezi hodnotou, kterou měla zásilka v době převzetí Zasilatelem, a hodnotou, kterou má zásilka poškozená nebo znehodnocená.
8. Odpovědnost Zasilatele za škodu na zásilce je omezena nejvyšší částkou 50 000,- Kč.
9. Veškeré zásilky jsou od okamžiku převzetí Zasilatelem do okamžiku předání Příjemci automaticky pojištěny (pokud nespadají do zásilek z přepravy vyloučených). V případě pojistné události je Příkazce povinen hodnotu zásilky platně prokázat.
10. Zasilatel odpovídá v každém případě za škodu skutečnou; odpovědnost za ušlý zisk a následné škody je vyloučena.

Odpovědnost Zasilatele za škody

1. Reklamaci odpovědnosti za škodu na zásilce nebo za škody vzniklé pozdním nebo vadným doručením nebo opožděným pokusem o doručení zásilky je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů ode dne doručení zásilky Příjemci nebo vrácení zásilky Příkazci. Jde-li o odpovědnost za škodu na zásilce v důsledku ztráty zásilky, je nutno reklamaci uplatnit do čtyř dnů ode dne, kdy měla být zásilka doručena.
2. Reklamace ve smyslu předchozího odstavce musí být písemná, musí obsahovat přesné vyčíslení požadované škody ve shodě s těmito Obchodními podmínkami (ledaže přesná výše škody není zatím Příkazci známa, což musí být v písemné reklamaci výslovně uvedeno) a musí být doručena Zasilateli ve lhůtě podle předchozího odstavce.
3. Neuplatní-li Příkazce své nároky v době a způsobem podle tohoto článku, platí, že zásilka byla doručena včas a řádně.

Odpovědnost Příkazce za škody

Příkazce odpovídá Zasilateli za všechny újmy, které Zasilateli nebo jiné osobě vzniknou tím, že Příkazce nesplnil některou ze svých povinností včetně toho, že předal Zasilateli předmět, který podle těchto Obchodních podmínek je vyloučen z přepravy.

Přeprava zásilek do zahraničí

1. Předáním zásilky k přepravě do Místa určení mimo Českou republiku je Zasilatel ve smyslu celního zákona určen jako přímý zástupce pro celní odbavení. Příkazce je povinen dodat všechny potřebné celní formuláře a celní dokumenty pro dovoz a vývoz, které jsou vyplněny s potřebnou péčí.
2. Veškeré náklady spojené s celním odbavením a plněním veřejnoprávní povahy, například celní poplatky, daně, celní pokuty, penále a skladové náklady nebo jiné výdaje, které vznikají ze zákona, jednáním orgánů veřejné moci, popřípadě jinou právní skutečnosti, pokud souvisí přímo či nepřímo s dovozem či vývozem zásilky, je povinen Zasilateli uhradit Příkazce.
3. Za případné závazky Příjemce ve vztahu k Zasilateli ručí Příkazce.

Inkasní služby

1. Zasilatel zajišťuje na žádost Příkazce inkasní služby spojené s přepravou zásilky. O požadavku inkasa je povinen Příkazce informovat Zasilatel nejpozději při objednávce přepravy zásilky a učinit to písemnou formou, objednávkovém formuláři na internetu / poznámka u přepravy / nebo e-mailem.
2. Inkasované peníze lze poskytovat Příkazci podle jeho požadavku buď bezhotovostním převodem na jeho účet, během sedmi pracovních dnů od převzetí inkasované částky od Příjemce, přičemž peníze budou zasílány pod variabilním symbolem, kterým je číslo zásilky, popřípadě v hotovosti. Při hotovostním poskytování inkasovaných peněz je Příkazce povinen zaplatit i cenu zpáteční přepravy. Za službu inkasování hotovosti je Příkazce povinen zaplatit Zasilateli úplatu podle platného ceníku. Zasilatel neposkytuje inkasované služby v případě, pokud výše inkasované částky má být větší než 15.000,-Kč, pokud se s Příkazcem nedomluví jinak.
3. V případě doručení zásilky není Zasilatel povinen čekat na inkaso déle než deset minut. Bude-li tato doba překročena nebo odmítne-li Příjemce inkaso zaplatit, musí o tom Zasilatel neprodleně informovat Příkazce a vyčkat dalších instrukcí. Nebudou-li v přiměřené době, nejpozději však do deseti minut, dány žádné instrukce, nebude-li možno tyto instrukce splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat Příkazce, hledí se na zásilku jako na nedoručitelnou a Zasilatel je povinen zásilku doručit zpět Příkazci.

Závěrečná ujednání

1. Zasilatel je povinen uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se druhu zásilek, jejich počtu či místě určení.
2. Veškeré právní vztahy vznikající mezi Zasilatelem a Příkazcem se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
3. Pro veškeré spory mezi Zasilatelem a Příkazcem vznikající přímo nebo nepřímo ze služeb poskytovaných Zasilatel je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo Zasilatele.
4. Tyto Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem Zasilatele, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je jménem Zasilatele oprávněna jednat.
5. Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze tehdy, nestanoví-li písemná smlouva nic jiného.
6. Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na veřejně přístupném informačním systému s možností dálkového přístupu (internet), a to na adrese www.motolinka.cz V případě rozporu mezi písemným vyhotovením Obchodních podmínek a jejich verzí zveřejněnou na veřejně přístupném informačním systému (Internet) má přednost verze zveřejněná na veřejně přístupném informačním systému (Internet), která je jedinou autentickou verzí Obchodních podmínek.
7. Zasilatel je povinen zveřejňovat na veřejně přístupném informačním systému (Internet) změny těchto Obchodních podmínek tak, aby mezi zveřejněním této změny a účinností této změny byla doba alespoň deset dnů. V době mezi zveřejněním změny a její účinností platí tyto Obchodní podmínky ve stávajícím znění. Současně je Zasilatel povinen Příkazce, má-li s ním smluvní vztah, o změně vhodným způsobem informovat, zejména dopisem, e-mailem nebo informací uvedenou na daňovém dokladu.

Motolinka, s.r.o., Újezd 18/422, 118 00 Praha 1, www.motolinka.cz, tel: 257 325 129, 603 223 199